Saturday, June 16, 2018

Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod Metro
A new station has opened on the Sormovsko-Meshcherskaya line in Nizhny Novgorod (Russia).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.